Stanovy SSL

STANOVY SVAZU SPEDICE A LOGISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY


§ 1 – Úvodní ustanovení

 1. Svaz spedice a logistiky České republiky – pod původním názvem Svaz spedice a skladování ČS byl založen podle zák. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů a zaregistrován 3.6.1991 ministerstvem vnitra ČR pod čj. VSC 1-6784/91-R. Pod stejným čj. byl tímto orgánem přeregistrován 25. 9. 1992 jako živnostenské společenstvo.
 2. Svaz spedice a logistiky ČR (dále jen Svaz) je právnickou osobou sdružující podnikatele (právnické i fyzické osoby) z oboru vnitrostátního a mezinárodního zasílatelství, logistiky a skladování, splňující podmínky zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, jakož i fyzické a právnické osoby nepodnikající, ale profesně činné v uvedených oblastech.
 3. Svaz je dobrovolnou, nezávislou a nepolitickou profesní korporací, založenou na demokratických principech.

§ 2 – Název a sídlo Svazu

 1. Název zní: Svaz spedice a logistiky České republiky, z.s. V případě styku se zahraničím lze název svazu fakultativně doplnit jeho překladem do anglického jazyka ve znění Association of Forwarding and Logistics of the Czech Republic.
 2. Logo Svazu je uvedeno v příloze č. 1 těchto stanov.
 3. Svaz působí na území České republiky a jeho sídlo je v Praze; sekretariát Svazu je rovněž v Praze.

§ 3 – Poslání (účel) a cíle Svazu

 1. Posláním Svazu je spolupůsobit při vytváření optimálních podmínek pro rozvoj oboru zasílatelství, logistiky a skladování, zajišťovat, podporovat a koordinovat profesní zájmy členů, a to zejména
  1.1 udržováním kontaktů s orgány státní správy a územní samosprávy
  1.2 účastí v jiných sdruženích, organizacích a zájmových seskupeních na národní i mezinárodní úrovni nebo spolupráci s nimi
  1.3 aktivním vlivem na tvorbu předpisů, pravidel, legislativních a hospodářských opatření v oblasti zasílatelství, logistiky, skladování, dopravy a obchodu
  1.4 podporou image a propagace profese zasílatele prací s veřejností a kontakty se sdělovacími prostředky
  1.5 podporou solidarity, zdravé soutěživosti a výměny obchodních a technických zkušeností členů atd.

 2. Svaz vede své členy k důslednému dodržování Kodexu jednání zasílatele (příloha č. 2 těchto stanov) a vyvozuje důsledky z porušování jeho zásad.
 3. Svaz je řádným členem mezinárodní federace zasílatelských svazů FIATA a zabezpečuje úkoly a plní povinnosti vyplývající z tohoto členství.

§ 4 – Předmět činnosti Svazu

Za účelem splnění svého poslání Svaz
 1. vydává všeobecné podmínky poskytování služeb v oblasti zasílatelství (Všeobecné zasílatelské podmínky SSL)
 2. vydává na základě příslušné licence FIATA mezinárodně uznávané dokumenty pro své řádné členy
 3. vydává stanoviska a doporučení k problémům a událostem v oboru
 4. spolupůsobí při odborné výchově a vzdělávání v oboru a na základě získané akreditace FIATA vydává vlastní učební texty, uděluje akreditaci vzdělávacím institucím a školám pro distanční i řádné studium podle pravidel a zásad FIATA
 5. iniciuje, příp. sám pořádá, odborné semináře, kursy apod.
 6. zastupuje členy v národních i mezinárodních profesních organizacích a spolupracuje se zahraničními zasílatelskými svazy
 7. vydává informační periodika (např. měsíčník Spediční zpravodaj)
 8. poskytuje svým členům:
  8.1. služby informační
  • obstarávání a přenos informací z mezinárodních organizací (FIATA, CLECAT, IRU, UIC, UIRR atd.) z oblasti silniční, železniční, letecké a námořní spedice, z oblasti mezinárodního práva a pojišťování, z oboru multimodální dopravy, z oblasti odborné výchovy a vzdělávání, informatiky, logistiky, celní problematiky atd.
  • zprostředkování informací cestou Internetu
  • poskytování informací o nabídkách členů Svazu odborné veřejnosti prostřednictvím vlastních webových stránek na internetu, distribuce aktuálních informací vč. překladatelského, tiskového a distribučního servisu
  8.2. služby poradenské a konzultační
  • obstarávání právních porad a služeb
  • zprostředkování pojišťovacích služeb zejména na úseku pojištění odpovědnostního
  8.3. služby kooperační poskytované cestou jednotlivých pracovních skupin Svazu, a to
  • PS silniční spedice
  • PS železniční spedice
  • PS námořní spedice
  • PS letecká spedice
  • PS logistika a skladování
  • PS kombinovaná doprava
  • PS právní a legislativní otázky
  • PS celní problematika
  • PS podvody v dopravě
  • PS Nebezpečné zboží
  • PS odborná výchova a vzdělávání
  8.4. služby spojené se zastupováním členů
  • na odborných výstavách a veletrzích
  • na sympoziích, seminářích, konferencích, kongresech atd
  8.5. další služby vyžádané členskými organizacemi.

§5 – Členství ve Svazu

 1. Členství ve Svazu je řádné, přidružené a čestné.
 2. Řádnými členy Svazu mohou být jen podnikatelé působící v oboru zasílatelství, logistiky a skladování v ČR, kteří souhlasí s cíli Svazu a zavázali se dodržovat stanovy Svazu a Kodex jednání zasílatele.
 3. Přidruženými členy mohou být jak podnikatelé, tak subjekty, které mají se zasílatelstvím, logistikou a skladováním společné zájmy.
 4. O přijetí za člena Svazu rozhoduje představenstvo na základě písemné přihlášky, prohlášení o závazku dodržovat stanovy Svazu a Kodex jednání zasílatele a zaplacení členského příspěvku. Podnikatelé doloží přihlášku výpisem ze živnostenského rejstříku ne starším než 3 měsíce se zapsaným předmětem podnikání z oblasti zasílatelství, logistiky a skladování a výpisem z veřejného rejstříku, v němž jsou zapsáni, ne starším než 3 měsíce.
 5. Řádné členství vzniká schválením představenstvem při splnění podmínek uvedených v odst. 4 po uplynutí jednoměsíční lhůty od zveřejnění o kandidátovi na členství ve Spedičním zpravodaji, během níž nebyly proti přijetí k rukám představenstva vzneseny ze strany členské základny žádné písemné námitky. V případě vznesení námitky je představenstvo povinno oprávněnost námitky prověřit a v rozhodnutí o přijetí kandidáta za člena, resp. o zamítnutí žádosti o členství uvést zdůvodnění.
 6. Proti rozhodnutí představenstva o zamítnutí žádosti o členství se může žadatel odvolat k valné hromadě, jejíž rozhodnutí je konečné.
 7. Členství zaniká
  7.1. vystoupením ze Svazu na základě písemného oznámení člena zaslaného představenstvu.
  7.2. vyloučením člena pro neplacení členského příspěvku a podílu na úhradě nákladů na služby poskytované Svazem po dobu jednoho roku, a to rozhodnutím představenstva Svazu.
  7.3. zánikem člena – právnické osoby nebo úmrtím člena – fyzické osoby.
  7.4. zánikem oprávnění k podnikatelské činnosti pro předmět podnikání z oblasti zasílatelství, logistiky a skladování.
 8. Členství může být též zrušeno vyloučením na návrh představenstva valnou hromadou, poškodí-li člen hrubým způsobem zájmy Svazu nebo jeho členů nebo poruší-li závažným způsobem stanovy či Kodex jednání zasílatele.
  8.1. Při zániku členství je člen povinen vyrovnat případné závazky vůči Svazu. Při zániku členství jakoukoliv formou nemá člen nárok na kompenzaci vložených členských příspěvků a zaniká jeho právo na podíl na majetku Svazu.
 9. Čestnými členy Svazu se mohou stát pouze fyzické osoby, a to rozhodnutím valné hromady Svazu na základě návrhu představenstva.

§ 6 – Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen Svazu má zejména právo:
  1.1. podílet se na rozhodování valné hromady, zúčastňovat se dalších akcí Svazu a spolurozhodovat o činnosti Svazu
  1.2. být informován o všech záležitostech týkajících se Svazu
  1.3. vyjadřovat se k plánu činnosti a rozpočtu Svazu, jakož i k jejich plnění
  1.4. předkládat náměty a návrhy na další činnost Svazu, vyjadřovat se k činnosti Svazu a jeho orgánů
  1.5. podílet se na činnosti pracovních skupin a dalších formách práce Svazu
  1.6. předkládat návrhy na změny základních dokumentů a návrhy kandidátů do orgánů Svazu
  1.7. využívat informace a materiály, příp. databanku a tiskoviny Svazu
  1.8. požadovat konzultační a poradenskou pomoc a poskytnutí/zprostředkování služeb vyplývajících z poslání Svazu.
 2. Řádní členové Svazu mají právo volit a být voleni do orgánů Svazu, a to právnické osoby prostřednictvím svých jmenovaných zástupců, fyzické osoby přímo. Každý člen má jeden hlas.
 3. Přidružení členové Svazu mají hlas poradní. Nemohou volit ani být voleni do orgánů Svazu.
 4. Čestní členové Svazu nemají právo volit ani být voleni a neplatí členské příspěvky.
 5. Členové Svazu jsou povinni:
  5.1. dodržovat stanovy Svazu, Kodex jednání zasílatele a všechna další valnou hromadou schválená pravidla a zásady
  5.2. plnit úkoly plynoucí z usnesení přijatých valnou hromadou Svazu
  5.3. plnit smlouvy a dohody uzavřené Svazem v rozsahu, který se jich týká a všemi způsoby Svaz podporovat
  5.4. řádně platit členské příspěvky a participovat na úhradě nákladů na činnost Svazu podle pravidel schválených valnou hromadou
  5.5. aktivně se podílet prostřednictvím svých zástupců na práci Svazu, zúčastňovat se jednání valných hromad, pracovních konferencí, zasedání pracovních skupin Svazu atd.
  5.6. poskytovat Svazu takové informace, které jsou nezbytné k zabezpečení poslání a činnosti Svazu s výjimkou informací tvořících předmět obchodního tajemství a informovat sekretariát Svazu o změnách sídla, kontaktních spojení atd.

§ 7 – Orgány Svazu

 1. valná hromada
 2. představenstvo
 3. revizní komise

§ 8 – Valná hromada

 1. Valná hromada členů Svazu je nejvyšším orgánem Svazu. K hlasování jsou oprávněni pouze řádní členové, přičemž každý má jeden hlas. Přidružení a čestní členové nehlasují.
 2. Valná hromada se koná jako řádná, a to zpravidla jednou ročně, nebo jako mimořádná. Valnou hromadu svolává předseda představenstva písemnou pozvánkou s přiloženým programem jednání nejpozději 30 dnů před termínem konání. Předseda představenstva svolá valnou hromadu, požádá-li o její svolání nejméně 20% řádných členů Svazu.
 3. Valná hromada je schopná usnášení při účasti minimálně 30% řádných členů.
  3.1. Rozhodnutíjsou přijímána prostou většinou přítomných řádných členů s výjimkou rozhodnutí o změně stanov, anebo o zrušení Svazu, k jejichž přijetí je vyžadován souhlas 2/3 přítomných řádných členů.
  3.2. Není-li valná hromada schopná usnášení ani 15 min. po termínu, na který byla svolána, koná se náhradní valná hromada se stejným programem 30 minut po termínu, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet při účasti libovolného počtu řádných členů. Náhradní valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných řádných členů. Náhradní valná hromada nemůže rozhodovat o změně stanov, anebo o zrušení Svazu.
  3.3. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
 4. Valnou hromadu řídí předseda představenstva nebo místopředseda představenstva písemně pověřený představenstvem. O jednání valné hromady je pořizován zápis, který je k dispozici v sekretariátě Svazu. Usnesení valné hromady je publikováno ve Spedičním zpravodaji.
 5. Do působnosti valné hromady patří zejména:
  5.1. volba a odvolání předsedy představenstva, členů představenstva, předsedy revizní komise a členů revizní komise
  5.2. schvalování
  • schvalování stanov Svazu a jejich změn a doplňků
  • dalších zásadních dokumentů Svazu
  • rozpočtu Svazu
  • zprávy o hospodaření Svazu
  • plánů a koncepce činnosti Svazu
  • výše a splatnosti členských příspěvků a zásad financování činnosti Svazu
  • čestných členů Svazu.
  5.3. rozhodování
 6. o zřizování a rušení stálých pracovních skupin
 7. o odvoláních členů, event. žadatelů o členství, proti rozhodnutí představenstva
 8. o vyloučení členů podle § 5, bodu 8 stanov
 9. o zrušení Svazu a způsobu majetkového vypořádání

§9 – Představenstvo

 1. Představenstvo je statutárním orgánem Svazu
 2. Představenstvo se skládá z předsedy, 2 místopředsedů a 6 dalších členů. Členové představenstva jsou voleni valnou hromadou na období 3 let, přičemž opětovná volba je možná. Členem představenstva může být pouze zástupce řádného člena, který je oprávněn navrhnout i jeho odvolání. Předsedu volí valná hromada přímo, místopředsedy volí představenstvo ze svého středu.
 3. Zasedání představenstva svolává a řídí předseda. Představenstvo je schopné usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení jsou přijímána prostou většinou, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Zasedání se konají zpravidla jednou měsíčně.
 4. Představenstvo zejména
  4.1. řídí činnost Svazu
  4.2. rozhoduje o všech záležitostech Svazu, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady
  4.3. rozhoduje o přijetí řádných a přidružených členů Svazu a vyloučení členů ve smyslu § 5
  4.4. předkládá valné hromadě zprávu o činnosti Svazu, návrh plánu činnosti a rozpočtu Svazu
  4.5. provádí usnesení valné hromady
  4.6. řídí činnost pracovních skupin, jmenuje a odvolává předsedy pracovních skupin
  4.7. jmenuje a odvolává výkonného ředitele a stanoví jeho plat, určuje organizační strukturu sekretariátu
  4.8. jmenuje náhradní členy do příští valné hromady za odstoupivší, za předpokladu, že počet členů představenstva řádně zvolených valnou hromadou neklesl mezi dvěma valnými hromadami pod polovinu
  4.9. ustanovuje ad hoc pracovní skupiny
  4.10. schvaluje zapojování poradců Svazu a stanoví jejich odměny.
 5. O jednání představenstva a jeho závěrech se pořizují zápisy podepisované předsedou a výkonným ředitelem.
 6. Rozhodování představenstva může být provedeno per rollam.
 7. Předseda představenstva nebo místopředseda představenstva písemně pověřený představenstvem
  7.1. jedná jménem Svazu ve všech otázkách vyplývajících z plnění poslání Svazu a zastupuje Svaz navenek
  7.2. řídí činnost výkonného ředitele a poradců Svazu
  7.3. svolává valné hromady
  7.4. svolává a řídí zasedání představenstva
 8. Návrhy kandidátů pro funkci předsedy představenstva a členů představenstva předkládají řádní členové písemně prostřednictvím sekretariátu, a to nejpozději 6 týdnů před termínem konání valné hromady.

§ 10 – Revizní komise

 1. Revizní komise je tříčlenná. Její předseda a členové jsou voleni valnou hromadou na období 3 let z řad řádných členů Svazu. Opětovná volba je možná. Za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Revizní komise zejména
  2.1. kontroluje hospodaření Svazu z hlediska dodržování rozpočtu a příslušných právních předpisů
  2.2. seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti
  2.3. sleduje dodržování stanov, programu Svazu a plnění usnesení valné hromady
  2.4. kontroluje stav členské základny, správnost a úplnost plateb členských příspěvků a podílů na nákladech
  2.5. o zjištěných závadách informuje představenstvo Svazu
  2.6. Revizní komise zasedá minimálně dvakrát ročně. Předseda RK se účastní jednání představenstva s hlasem poradním.
 3. Návrhy kandidátů na funkci předsedy a členů revizní komise předkládají řádní členové písemně prostřednictvím sekretariátu Svazu nejpozději 6 týdnů před termínem konání valné hromady.

§ 11 – Pracovní skupiny

 1. Stálé pracovní skupiny (dále jen PS) jsou zřizovány, případně rušeny, rozhodnutím valné hromady. Ad hoc pracovní skupiny jsou zřizovány na určitou dobu nebo k řešení konkrétního problému rozhodnutím představenstva, které také ukončuje jejich činnost.
 2. Předsedu PS jmenuje představenstvo z řad zástupců řádných členů Svazu. Členy PS jsou zástupci řádných i přidružených členů a na činnosti se mohou podílet i přizvaní odborníci.
 3. Zasedání stálých pracovních skupin se konají minimálně dvakrát ročně. Je z ;nich pořizován zápis a o závěrech je informováno představenstvo.

§ 12 – Sekretariát Svazu a výkonný ředitel

 1. K zajištění výkonné a administrativní činnosti Svazu zřizuje představenstvo sekretariát. V jeho čele je výkonný ředitel Svazu jmenovaný představenstvem a jemu odpovědný.
 2. Výkonný ředitel Svazu zejména
  2.1. odpovídá za hospodaření Svazu v souladu se stanovami a obecně závaznými právními předpisy
  2.2. spravuje majetek Svazu
  2.3. zabezpečuje výkonnou a administrativní činnost Svazu a řídí činnost sekretariátu
  2.4. koordinuje činnost pracovních skupin
  2.5. rozpracovává usnesení představenstva
  2.6. zajišťuje činnosti, které plynou z poslání a předmětu činnosti Svazu
  2.7. odpovídá za vydávání, obsah a úroveň Spedičního zpravodaje.
 3. Výkonný ředitel se účastní zasedání představenstva s hlasem poradním a pořizuje z nich zápisy. Plní též funkci tiskového mluvčího Svazu a zajišťuje public relations.

§ 13 – Hospodaření a odpovědnost Svazu

 1. Svaz je neziskovou organizací.
 2. Hospodaření Svazu se řídí stanovami, rozpočtem schváleným valnou hromadou na příslušný rok a obecně závaznými právními předpisy.
 3. Majetek Svazu tvoří členské příspěvky, úroky, event. dary, nevyčerpané finanční prostředky z minulých let, majetkové účasti na podnikání jiných osob, dále hmotný, příp. nehmotný, majetek získaný Svazem.
 4. Svaz vede podvojné účetnictví, účetní závěrku prověřuje před předložením valné hromadě revizní komise.
 5. Prostředky pro financování činnosti Svazu jsou tvořeny
  5.1. členskými příspěvky
  5.2. podíly na nákladech Svazu
  5.3. dobrovolnými příspěvky a dary
  5.4. jinými příjmy.
 6. Za hospodaření Svazu odpovídá výkonný ředitel.
 7. Odpovědnost Svazu je omezena výší jeho aktiv. Členové neručí za závazky Svazu a jejich podíl na případných ztrátách z činnosti Svazu se omezuje na znehodnocení příspěvků.

§ 14 – Závěrečná ustanovení

 1. Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem schválení valnou hromadou a je pro všechny členy Svazu závazné.
 2. Návrhy na doplnění nebo změnu stanov musí být předkládány představenstvu písemně prostřednictvím sekretariátu Svazu, a to nejpozději 4 týdny před termínem konání valné hromady.
 3. Upřesnění postupu podle jednotlivých ustanovení stanov, příp. jejich rozpracování, lze provést formou jednacích řádů, pravidel nebo jiných dokumentů schvalovaných dvoutřetinovou většinou řádných členů přítomných na zasedání valné hromady.
 4. Nedílnou součástí stanov jsou přílohy:
  Logo Svazu
  Kodex jednání zasílatele

Toto znění stanov bylo schváleno valnou hromadou Svazu dne 18.5. 2016 v Ostravě

V Praze dne 23.5. 2016

předseda představenstva Svazu spedice a logistiky ČR